Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mgckolesnica.naszdomkultury.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowania do strony internetowej Miejsko - Gminnnego Centrum Kultury w Oleśnicy.

  • Data publikacji strony internetowej 2023-01-20

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji 2024-03-28

​Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Pietras, adres poczty elektronicznej centrum@gminaolesnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798 898 630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (
Biuletyn Informacji Publicznej RPO | Rzecznik Praw Obywatelskich (brpo.gov.pl)).
 

Dostępność architektoniczna

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Siedziba Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy mieści się przy ul. Rynek 12 w Oleśnicy. Wejście do budynku jest usytuowane od strony wschodniej. Jest to budynek parterowy.
2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Pomieszczenia są dostosowane do wejścia osób niepełnosprawnych na wózkach. 
3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W budynku Centrum nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki jest parking, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Centrum może wejść osoba z psem asystującym.
6.Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.