Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy

Rynek 12, 28-220 Oleśnica

Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Mi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Pietras, adres poczty elektronicznej centrum@gminaolesnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798 898 630. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. Siedziba Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy mieści się przy ul. Rynek 12 w Oleśnicy. Wejście do budynku jest usytuowane od strony wschodniej. Jest to budynek parterowy. 2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Pomieszczenia, są dostosowane do wejścia osób niepełnosprawnych na wózkach. 3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych W budynku Centrum nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Na terenie placówki jest parking, nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku Centrum może wejść osoba z psem asystującym. 6.Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje

Liczba wyświetleń: 61
Utworzono dnia: 12.01.2023
Dokument wprowadził:
Joanna Pietras
Dokument opublikował:
Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy
Dokument wytworzył:
Joanna Pietras
Podmiot udostępniający informację:
Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy

Historia publikacji

 • 28.03.2024 10:50, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.03.2024 10:48, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 24.10.2023 14:51, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności